www.iRozpocet.cz

Obchodní podmínky

Prosím, přečtěte si pečlivě níže uvedený text. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko „KOUPIT, OBJEDNAT, Přejít na PAYPAL, ODESLAT …. “ v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.

Děkujeme.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

KDO JSME

Prodávajícím je GRÉZA s.r.o.
Trpinky 46/7, Vrahovice, 798 11 Prostějov, IČ: 051 57 358. Spisová značka: C 93854 vedená u Krajského soudu v Brně.

KONTAKTOVAT NÁS MŮŽETE:

Pro on-line komunikaci na email adrese: info@irozpocet.cz
Pro vyřizování reklamace na email adrese: info@irozpocet.cz
Upřednostňujeme on-line komunikaci, ale v případě potřeby nás můžete kontaktovat i na adrese naší společnosti: Krapkova 1635/26, 796 01, Prostějov.

JAK OBCHODUJEME

  • S použitím prostředků komunikace na dálku, tj.internetu, nabízíme různé produkty a služby digitálního obsahu.
  • Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
  • Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
  • Smlouvu s Vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu/služby (např. www.irozpocet.cz). Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
  • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
  • Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.

PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na stránce daného produktu. Všechny rozpočty jsou oceňovány jako stavební rozpočet. Profese jako je voda – topení – elektrika… a pod, jsou oceněny souborovou položkou. 

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  Způsob platby je uveden v čl.3 OP,náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl.4 OP.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Na produkty a software distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.

PODROBNOSTI  NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, S NÁMI UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Firmy mooonster s.r.o. pro prodej produktů a služeb s použitím internetu

OBSAH

1. Obecná ustanovení
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3. Cena a způsob úhrady
4. Dodací podmínky
5. Zabezpečení
6. Odstoupení od smlouvy
7. Práva z vadného plnění, reklamace
8. Garance vrácení peněz
9. Vyloučení odpovědnosti
10. Ochrana osobních údajů
11. Licence
12. Závěrečná ustanovení

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je obchodní Firma GRÉZA s.r.o.,Trpinky 46/7, Vrahovice, 798 11 Prostějov, IČ: 051 57 358, Spisová značka: C 93854 vedená u Krajského soudu v Brně, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: www.irozpocet.cz.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností  a cena, je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat, objednat, zaplatit, přejít na PayPal či jinou platební bránu a pod… “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.
2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání zakoupených produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, jinak může být omezena funkcionalita. Zákazník je srozuměn s tím, že všechny produkty vyžadují odborné znalosti pro použití, nebo správnou interpretaci obsahu.

3. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. Prodávající není v současné době plátce DPH.
3.2. U vybraných produktů prodávajícího (CD, DVD, knihy) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.
3.4.Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti PayPal INC případně GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PayPal nebo GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:
1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a dalších
3. bankovním převodem na základě faktury – pokud je povoleno u produktu.

3.6. Platba je jednorázová.
3.7. Zákazník je povinen u bankovního převodu uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
3.8. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
4.3. V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty, nebo jiným smluvním dopravcem (ppl, dpd,…) dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.
4.4.Rozpočty jsou zákazníkovi dodány většinou do 10 dnů od připsání platby. Pokud jsou rozpočtované práce většího charakteru, je zákazníkovi sdělen termín dodání na zadanou emailovou adresu.

5. ZABEZPEČENÍ

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.Na produkty distribuované elektronicky na www.irozpocet.cz se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.
6.2.Produkty distribuované elektronicky nebo upravené na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.
6.3.Odběrateli zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případě a) neodborného použití  b) přítomnosti individuálních funkčních úprav
6.4.Rozpočty mohou dle těchto podmínek vykazovat tolerance v rozsahu 5%. Takovéto chyby nejsou důvodem pro odstoupení od smlouvy.
6.5.Odstoupením od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
7.3.Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na info@irozpocet.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy, může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění produktu, které není schopen ovlivnit.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů možnost do 30 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený produkt není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.
8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@irozpocet.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.
8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1.Všechny produkty a služby vyžadují odborné znalosti pro jejich použití. V případě nesprávného použití kdy zákazníkovi vznikla škoda, nenese prodávající odpovědnost za tuto škodu.
9.2.Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami ze strany odběratele po okamžiku prodeje.
9.3.Dodavatel neodpovídá za znefunkčnění nebo omezení funkcí dodaného softwaru po změně podmínek nebo technických řešení ze strany odběratele ani žádné jiné třetí strany.
9.4.Dodavatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost napojení dodaného produktu na software třetích stran.
9.5.Dodavatel nezaručuje, že dodaný produkt bude bez chyb.
9.6.Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného produktu nemožná. V případě, že kupující zaplatil předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 14 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.
9.7Dodavatel nenese zodpovědnost vůči třetím stranám. Například při prodeji rozpočtu mezi projektantem a stavebníkem.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k přímému marketingu. Tato data jsou ukládána v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
10.2. Získávání a zpracovávání osobních údajů
Za tímto účelem jsme vytvořili novou samostatnou stránku Ochrana osobních údajů – více informací ZDE.
10.3. Možnost odhlášení
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste nechtěli tato sdělení nadále dostávat, můžete kdykoli vznést námitku, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.
10.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Za tímto účelem jsme vytvořili novou stránku Ochrana osobních údajů  – více informací ZDE.
10.5. Cookies
Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

11. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

11.1.Licence pro osobní použití: zakoupený produkt může kupující použít opakovaně pro své vlastní potřeby.
11.2.Licence pro projektanty a stavební firmy: zakoupený rozpočet můžete použít opakovaně pro potřeby svých klientů, kterým tvoříte projekt nebo zpracováváte cenovou nabídku. Rozpočet může být znovu prodán spolu s projektovou dokumentací nebo i samostatně.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

12.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.
12.2. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese info@irozpocet.cz Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
12.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
12.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
12.7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 12.1.2016.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.